PRÁVNÍ PODMÍNKY

Kontakty:

TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.
Segro Logistic Park Prague
budova C - jednotka 3
Archeologická 1383
253 01 Hostivice
ČR


cz.info@trost.com

Tel. +420 226 00 33 00
Fax +420 226 00 33 44

Identifikační číslo: 60467053
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26901


Všeobecné obchodní podmínky
ke stažení zde.

Ochrana dat GDPR
ke stažení zde.

Rámcová kupní smlouva
ke stažení zde.

Reklamační řád
ke stažení zde.

Reklamační protokol VO
ke stažení zde.

Zakázkový list
ke stažení zde.

Bloková vyjímka
ke stažení zde.

Formulář pro vrácení zboží
ke stažení zde.

Protokol o vzájemném zápočtu
ke stažení zde.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK cz.trost.com


Následující všeobecné pokyny jsou považovány za všeobecné pokyny pro používání webových stránek cz.trost.com, na nichž je prezentována společnost TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. dále jen „TROST“), resp. pro využívání informací na nich uvedených či pro využívání na stránkách umístěné databáze, zákazníky TROST, obdobně pak dalšími subjekty. Vlastníkem veškerých autorských a uživatelských práv k databázi meteor.cz je co do obsahu i formy v nejširším slova smyslu TROST. Změny, další úpravy a používání dat nejsou povoleny, s výjimkou předchozího písemného souhlasu TROST. Práva zákazníků a jejich volná dispozice k jimi zadaným datům tím nejsou dotčena.

Právní vztahy mezi TROST a zákazníkem (třetí osobou) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a subsidiárně předpisy souvisejícími.

Odkazy na nabídky

TROST odpovídá za vlastní tématické obsahy, které prezentuje či má připravené pro používání. Tímto označením TROST odkazuje na cizí tématické obsahy, na které odkazuje ve své nabídce. Obsahy jiných subjektů byly při jejich umístění na cz.trost.com TROST posouzeny z hlediska jejich souladu s právním řádem České republiky. Jestliže TROST zjistí nebo bude upozorněn třetí osobou, že konkrétní nabídka či jiný obsah, ke které připravila odkaz, není v souladu s právním řádem České republiky, pak odkaz na tuto nabídku či tento obsah zruší.

Prohlášení o ochraně dat

Zákazník souhlasí s tím, aby TROST ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával údaje poskytované zákazníkem, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro vlastní marketingové účely. TROST se zavazuje tyto údaje neposkytovat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zákazníka. Veškeré nakládání s poskytovanými údaji podléhá platné právní úpravě, zejména zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. TROST ochraně dat přikládá velký význam a právo na ochranu osobních dat řádně zabezpečuje.

V případě změny právní úpravy ohledně ochrany osobních údajů bude TROST postupovat v souladu s aktuálně platnou právní úpravou.

Osobní data mohou být postoupena třetí straně pouze se souhlasem zákazníka nebo v souladu s platnou právní úpravou.

Pokud prohlášení o souhlasu pro výše uvedené účely bude zahrnovat také předání dat koncernovým společnostem či jiným společnostem spolupracujícím s TROST, souhlasí zákazník s tím, že jeho data mohou být těmto společnostem postoupena.

Souhlas se zpracováním osobních dat může zákazník kdykoli odvolat. TROST následně provede všechny potřebné kroky k tomu, aby zajistil úkony s odvoláním souhlasu související.

Zákazník se zavazuje poskytovat TROST výlučně pravdivé údaje.

Zásadní skutečnosti

Používání webové stránky je pro jednotlivého zákazníka či zájemce o sdělované informace na webových stránkách zásadně možné, aniž by byl registrován jako uživatel. V takovém případě používání TROST nepoužije žádné softwarové nebo hardwarové techniky za účelem zaznamenání e-mailové adresy nebo jiných osobních dat zákazníka či zájemce.

Na případnou nutnost registrace je zákazník či zájemce upozorněn na příslušném místě webových stránek, jejichž užití je registrací podmíněno. Zákazník nese plnou odpovědnost za vše, k čemu dojde v souvislosti se zjištěním zákazníkova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou bez zavinění TROST.

Databáze protokolů

Při každém vstupu jednotlivého registrovaného zákazníka na některou stránku z nabídky TROST a při každém vyvolání souboru dat budou údaje o vstupu z tohoto průběhu zaznamenány v protokolové databázi na serveru TROST. Každá sada dat sestává z následujících údajů:

  • stránka, ze které byl soubor dat vyžádán
  • jméno souboru dat
  • datum a čas vyžádání
  • množství předaných dat
  • status vstupu (soubor dat přenesen, soubor dat nenalezen apod.)
  • popis typu použitého webového prohlížeče
  • adresa IP, která Vám byla přidělena Vaším poskytovatelem, pokud je toto potřebné k technickému provozu.

Uložené údaje budou vyhodnoceny výhradně anonymní formou pro statistické účely.

Cookies

Aby mohla být funkčnost navigace plně využita, musíte aktivovat Javascript a povolit použití Cookies. Při tomto se v žádném případě neuskutečňuje hodnocení uživatelských preferencí, rovněž ne v anonymní formě.

Kontakt

V případě dotazů nebo podnětů ohledně shora uvedených všeobecných pokynů pro používání webových stránek cz.trost.com můžete své dotazy nebo podněty zaslat dopisem nebo e-mailem na následující adresy:

TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE
Monika Egle
Kesselstrasse 23
70327 Stuttgart
GERMANY

Změny

TROST je oprávněn jednostranně měnit změní těchto všeobecných pokynů. Případná změna bude provedena zveřejněním na webových stránkách cz.trost.com